CS端,完成管理者日常操作的功能。

    操作频率高

    功能复杂

    效率要求高

WEB端

    公司信息展示

    宣传平台

    商城对接

    上下游对接

    其他WEB扩展实现

平台端(钉钉或企业微信)

    完成移动审批

    办公事务

    信息查询

    扫码扩展功能。

 

详情,请看视频介绍。